Берлізова Вікторія Анатоліївна

Берлізова Вікторія Анатоліївна

61020, Україна м. Харків, пр. Любові Малой, 18
+380 (66) 170-07-83 (вайбер, телеграм)
E-mail: tchernjatina@ukr.net

Профілі викладача:

ORCID ScopusAutorID GoogleScholar

Розклад занять

Посада: старший викладач кафедри економічної політики та
менеджменту
Науковий ступінь та вчене звання: Кандидат наук з державного управління 
Наукові інтереси: Розвиток сільських територій, соціально-
економічний розвиток, сталий розвиток, макроекономіка, бізнес-планування.

Кваліфікації

Досвід роботи

2013-2021 рр. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
2021 р. по т.ч. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Науково-педагогічний стаж –5 років.

 Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • макроекономіка;
 • інфраструктура товарного ринку та основи біржової діяльності;
 • корпоративне управління;
 •  бізнес-планування;
 •  стиль та імідж менеджменту.

 Наукова робота

Кількість наукових публікацій – 29, патентів на корисну модель – 1; 4 колективні публікації, 8 статті у закордонних та фахових виданнях України.

Основні наукові публікації

 1. Чернятіна В.А. Вплив децентралізації на розвиток сільських територій / В.А. Чернятіна // Державне управління : Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». 2015. – №3. – 162-167 С.
 2. Чернятіна В.А. Реaлiзaцiя держaвної полiтики стaлого розвитку сiльських територiй зa кордоном / В.А. Чернятіна // Соціальна економіка. – 2016. – Вип. 51. – № 1. – 77 – 82 С. 39-51.
 3. Чернятіна В.А. Оцiнкa оргaнiзaцiйно-прaвового мехaнiзму держaвного регулювaння розвитку ciльcьких територiй в Укрaїнi [Електронний ресурс] / В.А. Чернятіна // Державне будівництво. – № 2/2016 – Режим доступу : http://www.kbuapa/e-book/db/2016-2/doc/2/09.pdf
 4. Чернятіна В.А. Аналіз економічного механізму державної політики розвитку сільських територій в Україні / В.А. Чернятіна // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. – Вип. 1 (56). – 120 с.
 5. Чернятіна В.А. Проблеми державного регулювання сталого розвитку сільських територій в Україні / В.А. Чернятіна // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Дніпро : Вид-во ДрІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 3(34). – 122-128 с.
 6. Чернятіна В.А. Державна політика сталого розвитку сільських територій: механізми та інструменти реалізації / В.А. Чернятіна // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ  “Магістр”, 2018. – Вип. 2 . – 167-173 с.
 7. Чернятіна В.А. Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентралізації, забезпечення їх спроможності / В.А. Чернятіна // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2021. – Вип. 2 . –с.183.

 Підручники, посібники, монографії

 1. Чернятіна В.А. Державна політика сталого розвитку сільських територій в Україні / Чернятіна В.А. // Державна економічна політика регіонального розвитку : монографія / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, Н.В.
  Статівка та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017 – 240 с.
 2. Чернятіна В.А. Концептуальні засади державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні / В.А. Чернятіна, М.А. Латинін // Потенціал розвитку територій: методологічні засади формування і нарощення : монографія / О. Ю. Бобровська, Т. А. Крушельницька, М. А. Латинін [та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. О. Ю. Бобровської. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 47 – 58
 3. Чернятіна В.А. Взаємозв’язок функціонування фінансового механізму публічного управління з розвитком сільських територій / В.А. Чернятіна // Децентралізація управління публічними фінансами в Україні : монографія / [О.Ю. Амосов, М.М. Коваленко, М.А. Латинін]; за заг.ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – 25-36
 4. Чернятіна В.А. Закордонний досвід державного регулювання розвитку сільських територій / В.А. Чернятіна // Колективна монографія «Державна політика розвиток сільських територій в умовах децентралізації: механізми формування та реалізації» за заг.ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. – 100-103;161-168.
 • Науково-громадська робота:

 •  
Поділитися