Виконані науково-дослідні теми

Протягом свого існування на кафедрі виконувалися ціла низка науково-дослідних робіт – фундаментальних і прикладних За їх підсумками отримані суттєві наукові результати, які були покладені в основу багатьох докторських, кандидатських і магістерських дисертацій, що готувалися на кафедрі або під науковим керівництвом членів кафедри.

  • Тема НДР «Механізми державного регулювання економічних відносин в умовах глобалізації» (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Латинін М.А. Відповідальний виконавець – д.держ.упр., доц. Лозинська Т.М.). Виконавець: кафедра економічної політики. Номер державної реєстрації – 0109U004871. Термін виконання: червень 2009 – грудень 2011 р.

Мета дослідження: розробка концептуальних підходів до вдосконалення механізмів державного регулювання економічних відносин в умовах глобалізації.

Найбільш суттєві одержані результати:

– обґрунтовано ряд методологічних  підходів до вдосконалення механізмів державного регулювання продовольчого ринку в умовах глобалізації

– окреслено теоретико-методологічні підходи до гармонізації державного механізму регулювання фінансового ринку в умовах глобалізації.

Оприлюднення результатів дослідження: виконавцями НДР підготовлено 1 монографію, 3 доповіді, надруковано 3 методичні рекомендації, 44 статті та 16 тез доповідей (разом 67 публікацій).

  • Тема НДР «Державне регулювання процесів соціального і економічного розвитку аграрної сфери регіону» (науковий керівник – к.е.н., проф. Андрусенко Г.О., термін виконання 2002-2004 рр.). Виконавець: кафедра економічної політики. Найбільш суттєві одержані результати:

– визначено напрями використання досвіду розвинених країн світу державного регулювання економіки;

– розроблено прикладні рекомендації щодо вдосконалення фінансового регулювання агробізнесу в Україні;

– обґрунтовано концепцію державного впливу на формування та ефективне використання ресурсного потенціалу аграрної сфери;

– сформовано та узагальнено теоретико-методологічні проблеми вивчення ефективності форм і методів державного регулювання раціонального використання ресурсного потенціалу, проведено аналіз ефективності його інноваційної складової;

– сформульовано особливості приватизації в АПК України;

– опрацьовано проблеми діючих форм та методів раціонального використання трудового потенціалу та основних фондів аграрної сфери регіону;

– узагальнено ефективність форм і методів раціонального використання землі на рівні районів Полтавської та Харківської областей;

– структурована проблему оптимізації внутрігалузевої структури аграрної сфери регіону, відтворення землі як основного засобу виробництва та впливу попиту на структуру виробництва;

– проведено три науково-практичні конференції “Державна регіональна економічна політика розвитку аграрної сфери”

– підготовлено і видано колективну монографію “Державна регіональна економічна політика розвитку аграрної сфери”.

 

Поділитися