Дунаєв Ігор Володимирович

ДУНАЄВ Ігор Володимирович
61001, Україна, Місто-герой Харків, проспект Героїв Харкова, 75
E-mail: i.dunaev@karazin.ua

Профілі викладача:

ORCID ScopusAutorID GoogleScholar

Розклад занять

Посада: професор кафедри економічної політики та менеджменту
Науковий ступінь та вчене звання: доктор наук з державного управління (25.00.02
«механізми державного управління»; 2018)
професор економічної політики та менеджменту (2020)
Наукові інтереси: Платформне врядування, інформаційні платформи, токенізація активів, цифрові екосистеми, блокчейн- екосистеми, модернізація публічної політики, регіональні стратегії, регіональна економічна політика, смарт-міста

Кваліфікації

Досвід роботи

2005 – 2021 рр. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
2021 р. по т.ч. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Науково-педагогічний стаж – 17 років.

 Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 •  «Інформаційні платформи для суспільного управління»
 • «GR-менеджмент: взаємодія з органами влади»
 • «Міжсекторальна політика та аналіз її ефективності»
 • «Маркетингові дослідження»

 Наукова робота

 • кількість наукових публікацій – понад 130 (станом на лютий 2023р.)
 • проєктів законів України – 1 (станом на початок 2023 р.)
 • понад 15 підручників і навчальних посібників, з яких 2 з грифом МОН України

Основні наукові публікації

 1. Дунаєв І., Костєнніков Д. (2021). Формування публічної політики вибіркової міграції та подальшої інтеграції іноземних кваліфікованих працівників в Україні. DOI 10.32405/2522-9931-2021-15(44)-180-205
 2. Дунаєв І., Чернявський К. (2020). Уточнення концептуальних основ стратегії промислової диверсифікації:
  врахування регіонального контексту для потреб сільських територій. DOI: 10.34213/аp.20.02.05
 3. Дунаєв І.В. Як стимулювати економічне зростання в Україні? Альтернативні можливості від цифрової
  економіки через пояснення теореми Коуза. Матеріали ХХ Міжнар. наук. конгресу «Публічне управління ХХІ ст. :портал можливостей», м. Харків, 23 квітня 2020 р. Харків : «Магістр», 2020.
 4. Дунаєв І., Кудь А. (2020). Конструювання майбутнього для України: від інтуїтивного пророцтва до наукового синтезу. DOI 10.32405/2522‐9931/2522‐9958‐2020‐12(41)‐142‐159
 5. Dunayev I. Reshaping Institutional Basis for Regional Economic Progress: Findings for Present-day Ukraine and
  Promising Democratic Countries / I. Dunayev, N. Stativka, O. Milash, A. Nadtochii, N. Kovalenko / Progress in EconomicsResearch. Vol. 44 / Edited monograph: ed. Albert Tavidze. – New York: Nova Science Publishers, 2020. 231 p. P. 47-83. URL: https://nov publishers.com/shop/progress-in-economics-research-volume-44.
 6. Дунаєв І.В. Кластери та перші стратегії смарт-спеціалізації для українських регіонів: проектування
  трансформаційних змін. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. №1 (40). С. 57-64.
 7. Дунаєв І.В. Проектування комплексного механізму модернізації публічної регіональної економічної. Державне управління і місцеве самоврядування. 2017. №3. С. 73-83.
 8. Дунаєв І.В. Методологічний підхід до формування нового покоління регіональних економічних політик в
  сучасній Україні. Державне будівництво : Електр. зб. наук. праць. 2017. №1.
 9. Дунаєв І.В. Просторовий вимір модернізації регіональної економічної політики у сучасних наукових підходах. Вісник НАДУ. 2015. №4. С. 70-77.
 10. Дунаєв І.В. Ціннісні цілі модернізації регіональної економіки крізь призму принципу «розумної спеціалізації». Аналітика і влада. 2014. №9. С. 260-266.
 11. Дунаев И.В., Кирюхин А.М. Позиционирование Харькова как нового мирового города в Восточной Европе / И.В. Дунаев,. Економічний часопис-ХХІ. 2012. №7-8. С. 68-70. Дунаєв І.В. Місто Харків як суб’єкт конкурентної боротьби в умовах постіндустріальної економіки. Економіка. Менеджмент. Підприємництво : Збірник наукових праць. Луганськ: Східноукр. нац. ун-т імені В. Даля, 2012. №24 (II). С. 22-29. URL:
  www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2012_24_2/3Dun.pdf

 

 Наукові статті у виданнях, включених до міжнародних науковометричних баз даних

 1. Dunayev I. et al. (2022). Explication of the role of digital technologies in marketing management of a modern company/ Dunayev I., Hromov S., Tymchenko Y., Proskurina M. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. №5(13 (119)). С. 89–99. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.265017 (SCOPUS)
 2. Dunayev I., Petrovska I. et al. (2022). Development of methods for evaluating the effectiveness of smart cities under the conditions of digitalization of city governance. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. №3 (13 (117)), С. 6–16. DOI 10.15587/1729-4061.2022.260304. (SCOPUS)
 3. Dunayev I., Hotlib I. et al. (2022). Development of a system for statistical measurement of the influence of digital
  technologies on the efficiency of management. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(13(115), C. 49–58. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.252911 (SCOPUS)
 4. Dunayev, I., Kud, A., Latynin, M. et al. (2021). Improving methods for evaluating the results of digitizing public
  corporations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. №6 (13-114), с. 17-28. DOI: 10.15587/1729-
  4061.2021.248122 (SCOPUS)
 5. Dunayev I. et al. (2021). Devising scientific and methodological tools to strengthen the economic security of a region through the improvement of technologies for marketing support of tourism / V. Ratynskyi, N. Tymoshyk, R. Sherstiuk, O. Dudkina, I. Dunayev et al. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. №4 (112). C. 52-65. DOI:10.15587/1729-4061.2021.238397) (SCOPUS)
 6. Dunayev I. et al. Analisys of mechanisms for establishing cooperation between public authorities, private sector and public in domestic waste management in Ukraine / Dunayev I., Stativka N., Kuts Yu., Ziuz O., Kralia V. Public policy and administration. 2020. Vol 19, №2. C. 314–328. URL: https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/download/5270/4808 (ISBN: 978-1-53618-248-4) (SCOPUS)
 7. Dunayev I. The modernization logics and principles of designing a new generation of regional economic policies:
  findings for recent Ukraine and Eastern-European countries in transition / Modernization: Progress in Economics Research.Vol. 41 / Edited monograph: ed. Albert Tavidze. – New York: NOVA Publ., 2018. – 264 p. – P. 53-90 (SCOPUS)
 8. Dunayev I. Awakening economic policy of Ukrainian regions: how to reshape mechanisms for organization and
  deblocking the discrete modernization? Conference Proceedings of the 7th Central European Conference on Regional Science (CERS) "Flows of resources in the regional economy in the age of digitalization" (ed. Z. Gál etc.). Sopron : Hungarian Regional Science Association, 2020. 673 c. C. 58-70. URL: https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta-Antczak/publication/345084389_Differentiation_of_territorial_andinstitutional_capital_in_Poland_Cross-
  sectional_and_spatial_context/links/5f9d8e83a6fdccfd7b8e3c84/Differentiation-of-territorial-andinstitutional-capital-in-Poland-Cross-sectional-and-spatial-context.pdf (WoS)
 9. Dunayev I. et al. (2020). Improving the efficiency of equipment and technology of waste briquetting / Bondarenko I., Kutniashenko O., Ziuz O., Dunayev I. et al. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. №6/20 (108). С.36-52 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.220349 (SCOPUS)
 10. Dunayev I. Renewing an economic policy for a rising Ukrainian region: smoothing discrete shifts and mastering new competencies / I. Dunayev, M. Latynin, Y. Ulyanchenko, A. Kosenko. Regional science inquiry. 2019. Vol. X. n.2. C. 133-150 (SCOPUS)
 11. Dunayev I. (2017). Moving Regional Economic Policy Modernization Ahead: Systems Basis for Organizational and Deblocking Mechanisms in Present-day Ukraine. Regional Science Inquiry. 2017. Vol. IX. n.1. С. 21-39.(SCOPUS)

Підручники, посібники, монографії

 1. Дунаєв І.В. Публічна регіональна економічна політика в Україні: формування механізмів модернізації [Моногр.]. Харків: Магістр, 2017. 296 с.
 2. Дунаєв І.В. Теоретичні моделі розвитку сільських територій в ЄС / Державна політика розвитку сільських територій в Україні в умовах децентралізації: механізми формування та реалізації / М.А. Латинін, Є.М. Борщук,І.В. Дунаєв та ін. Харків: «Магістр», 2020. 248 с. С. 108-137
 3. Dunayev I. Reshaping Institutional Basis for Regional Economic Progress: Findings for Present-day Ukraine and
  Promising Democratic Countries / I. Dunayev, N. Stativka, O. Milash, A. Nadtochii, N. Kovalenko / Progress in Economics Research. Vol. 44 / Edited monograph: ed. Albert Tavidze. New York: Nova Science Publishers, 2020. – 231 p. P. 47-83. URL: https://novapublishers.com/shop/progress-in-economics-research-volume-44.
 4. Дунаєв І.В. Системні засади механізмів дискретного процесу модернізації публічної регіональної економічної політики / Державна економічна політика регіонального розвитку : моногр. / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, Н.В. Статівка та ін.] ; за заг. ред. М.А. Латиніна. Х. : Магістр, 2017. 420 с. С. 19-41.
 5. Дунаєв І.В. Інноваційний вектор модернізації регіональної економіки: ціннісні орієнтири та вибір типу
  модернізації / Державне регулювання інноваційного розвитку галузей економіки в умовах глобалізації: стратегічні пріоритети [Моногр.] / за заг. ред. М.А. Латиніна. Х., 2014. 320 с. С.204-220.
 6.  Дунаєв І.В., Бабаєв В.Ю. Торговельна політика : навч. посіб. : 2-ге вид. Харків: Магістр, 2013. 180 с.
 7. Дунаєв І.В. Міська інноваційна система: формування інфраструктури трансферу технологій харківських
  підприємств // Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації [Моногр.] / за заг. ред. М.А. Латиніна. Х., 2012. 312 с. С. 275-292. Стратегічне планування : навч. посіб. / М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, І.В. Дунаєв ; 2-ге вид., перероб. та доп. Харків: Магістр, 2012. 248 с. (Гриф МОН України).
  Статистика : навч. посіб. / А.О. Дєгтяр, В.Ю. Бабаєв, Ю.О. Ульянченко, І.В. Дунаєв. Харків: Магістр, 2012. 300 с. (Гриф МОН України).

  dav
  • Науково-громадська робота

  • А) Науково-експертний профіль
   • Гарант нової освітньої програми «Публічне управління економічною та цифровою модернізацією суспільства» (з 2023 р.; https://modernization.org.ua)
   • Чинний головний редактор у двох фахових виданнях з державного управління: «Актуальні проблеми державного управління» (м. Харків, 2019-2022; оновлено з серпня 2022 р.), «Вісник післядипломної освіти» (серія «Соціальні і гуманітарні науки»; м. Київ; 2019-2022 рр.)
   • Місцевий експерт у програмі USAID «DG-East» (2019-2022 рр.)
   • Діючий місцевий експерт Ради Європи в Україні
   • Директор ГО «Науково-дослідний центр економіко-правових рішень у сфері застосування технологій розподіленого реєстру» (https://www.blockchainukraine.org/). Один з ключових розробників новаторського законопроєкту №4328 «Про токенізовані активи та криптоактиви» (2020)
   • Член і координатор програм у ГО «Ротарі-клуб Ренесанс» (з 2023 р.; https://rotary-reneissance.org.ua )
   • Член і активний учасник найбільших у світі професійних асоціацій з регіоналістики: «Regional Science Association» (RSA; з червня 2017 р.) та «European Regional Science Association» (ERSA; з січня 2018 р.).
   • Автор концепції і координатор міжнародної муніципальної мережі «MACRo» для поглибленої співпраці між містами і регіонами України та Західної Європи (з вересня 2022-…)

   Б) Консультативний профіль

   • Альтернативний експерт від України у Групі незалежних експертів з місцевого самоврядування при Раді Європи (з квітня 2018 р.; м. Страсбург)
   • Дійсний учасник-резидент Закарпатського IT-кластеру як Директор ГО «Блокчейн-Україна»
    (https://www.blockchainukraine.org/; з травня 2022 року )
   • Член Консультаційної ради з питань регулювання віртуальних активів (з 2023 р.) при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
   • Ключовий співрозробник стратегії розвитку Золочівської ОТГ до 2027 р. (травень-листопад 2021), Пісочинської ОТГ до 2028 р. (2018), член керівного комітету і член Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 рр., Стратегії розвитку Харківської області на 2015-2020 рр.,Стратегії розвитку міста Харкова до 2035 р.
Поділитися