Завідуючий кафедрой

ЛАТИНІН

Микола Анатолійович, завідувач кафедри економічної політики та менеджменту. Доктор наук з державного управління (2007), професор (2011).

Освіта:

 • У 1994 закінчив Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва з відзнакою за спеціальністю «Економіка та управління в галузях АПК» і почав свою       трудову діяльність в цьому році на посаді асистента кафедри статистики та економічного аналізу Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.
 • З 1994 по 1997 рр. навчався в аспірантурі Інституту тваринництва УААН.

Досвід роботи:

 • Після переведення, з вересня 1998 по серпень 2001 рр. працював доцентом кафедри економіки, бізнесу та маркетингу Харківського технічного університету сільського господарства.
 • З вересня 2001 по травень 2002 рр. працював заступником директора з економіки Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН.
 • Після переведення, із червня 2002 по листопад 2003 рр. працював доцентом на кафедрі економічної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
 • З листопаду 2003 по листопад 2006 рр. навчався в докторантурі  Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
 • Із грудня 2006 по серпень 2007 рр. працював професором кафедри економічної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, а з вересня 2007 р. працює завідуючим цієї кафедри.

Кандидатська дисертація, яка була захищена в 1998, була присвячена питанням економічної ефективності використання енергії при виробництві яловичини (спеціальність: економіка сільського господарства і АПК), а докторська – проблемам державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України (спеціальність: 25.00.02 – механізми державного управління). У 2007 було присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління, а в 2011 присвоєно вчене звання професора кафедри економічної політики.

Опубліковано більше 150 наукових та навчально-методичних праць (у тому числі з державного управління – 120), серед них:

 •  одна авторська монографія,
 • десять – у співавторстві, вісім навчальних посібників, шість з яких – з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Монографії:

 1. Латинін М.А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання: [Моногр.] / М.А. Латинін. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 376 с.
 2. Latynin M.A. Ahrarnyi sektor ekonomiky Ukrainy: mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia: [Monohr.] / M.A. Latynin. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2006. – 376 s.

Колективні монографії:

 • Латинін М.А. Моделі розвитку економіки аграрних регіонів України / М.А. Латинін // Реалізація політики інноваційно-інвестиційного розвитку економіки на регіональному рівні: [Моногр.] / А.О. Дєгтяр, О.Ю. Амосов, М.А. Латинін та ін.; За заг. ред. А.О. Дєгтяря. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 144 с.

Latynin M.A. Modeli rozvytku ekonomiky ahrarnykh rehioniv Ukrainy / M.A. Latynin // Realizatsiia polityky innovatsiino-investytsiinoho rozvytku ekonomiky na rehionalnomu rivni: [Monohr.] / A.O. Diehtiar, O.Iu. Amosov, M.A. Latynin ta in.; Za zah. red. A.O. Diehtiaria. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2008. – 144

 •  Латинін М.А. Фінансовий лізинг як механізм інвестування аграрного виробництва [Моногр.] / А.О. Дєгтяр, М.А. Латинін, В.О. Галушко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – 200 с.

Latynin M.A. Finansovyi lizynh yak mekhanizm investuvannia ahrarnoho vyrobnytstva [Monohr.] / A.O. Diehtiar, M.A. Latynin, V.O. Halushko. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2009. – 200 s.

 • Латинін М.А. Державне регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / М.А. Латинін, А.С. Чернятін // Інноваційні аспекти управління підприємствами аграрної сфери : [монографія] / за заг. ред. Т.М. Лозинської – Полтава: РВВ ПДАА, 2011. – 28 – 39 с.

Latynin M.A. Derzhavne rehuliuvannia investytsiino-innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky / M.A. Latynin, A.S. Cherniatin // Innovatsiini aspekty upravlinnia pidpryiemstvamy ahrarnoi sfery : [monohrafiia] / za zah. red. T.M. Lozynskoi – Poltava: RVV PDAA, 2011. – 28 – 39 s.

 • Латинін М.А. Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації / М.А. Латинін // Державне регулювання економічних відносин в умовах глобалізації : [монографія] /  М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, С.В. Майстро та ін. ; за заг. ред.  д.держ. упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С. 86 – 102.

Latynin M.A. Kontseptualni pidkhody do derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii / M.A. Latynin // Derzhavne rehuliuvannia ekonomichnykh vidnosyn v umovakh hlobalizatsii : [monohrafiia] /  M.A. Latynin, T.M. Lozynska, S.V. Maistro ta in. ; za zah. red.  d.derzh. upr., prof. M.A. Latynina. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2011. – S. 86 – 102.

 • Латинін М.А. Державне регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / М.А. Латинін // Управління інноваційною діяльністю в умовах глобалізації : монографія / [М. А. Латинін, С. В. Майстро, В. Ю. Бабаєв та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – С. 138 –  152

Latynin M.A. Derzhavne rehuliuvannia investytsiino-innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy / M.A. Latynin // Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu v umovakh hlobalizatsii : monohrafiia / [M. A. Latynin, S. V. Maistro, V. Iu. Babaiev ta in.] ; za zah. red. d.derzh.upr., prof. M. A. Latynina. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2012. – S. 138 –  152

 • Латинін М.А. Значення державного стратегічного планування в умовах глобалізації / М.А. Латинін // Державне регулювання інноваційного розвитку економіки: стратегічні пріоритети : монографія / М. А. Латинін, С. В. Майстро, В. Ю. Бабаєв ; за заг. ред. д.держ.упр, проф. М. А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. –  С. 6 –  13

Latynin M.A. Znachennia derzhavnoho stratehichnoho planuvannia v umovakh hlobalizatsii / M.A. Latynin // Derzhavne rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku ekonomiky: stratehichni priorytety : monohrafiia / M. A. Latynin, S. V. Maistro, V. Iu. Babaiev ; za zah. red. d.derzh.upr, prof. M. A. Latynina. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2014. –  S. 6 –  13

 •  Латинін М.А. Напрями вдосконалення механізмів впливу громадських організацій на прийняття управлінських рішень на місцевому рівні / М.А. Латинін, О.О. Міщан  // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти  і науки України ; Нац. гірн. ун-т – Д. : НГУ, 2014. – Т.2. – С. 356 – 361.

Latynin M.A. Napriamy vdoskonalennia mekhanizmiv vplyvu hromadskykh orhanizatsii na pryiniattia upravlinskykh rishen na mistsevomu rivni / M.A. Latynin, O.O. Mishchan  // Sotsialna vidpovidalnist vlady, biznesu, hromadian : monohrafiia : u 2-kh t. / za zah. red. H.H. Pivniaka ; M-vo osvity  i nauky Ukrainy ; Nats. hirn. un-t – D. : NHU, 2014. – T.2. – S. 356 – 361.

 • Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року / [І.В. Дунаєв, М.А. Латинін, О.О. Лукашов та ін.] за заг. ред. В.С. Бакірова, Л.О. Белової, О.О. Лукашова та ін. // Х.: Харківська обл. рада, Харківська ОДА, 2015. – 177 с. – Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf

Stratehiia rozvytku Kharkivskoi oblasti na period do 2020 roku / [I.V. Dunaiev, M.A. Latynin, O.O. Lukashov ta in.] za zah. red. V.S. Bakirova, L.O. Belovoi, O.O. Lukashova ta in. // Kh.: Kharkivska obl. rada, Kharkivska ODA, 2015. – 177 s. – Rezhym dostupu: http://kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf

Підручники, навчальні посібники:

 • Латинін М.А. Конкурентна політика: підручник / О.Ю. Амосов, М.А. Латинін. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 290 с.

Latynin M.A. Konkurentna polityka: pidruchnyk / O.Iu. Amosov, M.A. Latynin. – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2008. – 290 s.

 • Латинін М.А. Економіка підприємства: навч. посіб. / О.Ю. Амосов, М.А. Латинін. – Х.: ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 204 с.

Latynin M.A. Ekonomika pidpryiemstva: navch. posib. / O.Iu. Amosov, M.A. Latynin. – Kh.: KharRI NADU “Mahistr”, 2008. – 204 s.

 • Латинін М.А., Лозинська Т.М. Стратегічне планування: навч. посіб. / За заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – 104 с.

Latynin M.A., Lozynska T.M. Stratehichne planuvannia: navch. posib. / Za zah. red. d.e.n., prof. O.Iu. Amosova. – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2007. – 104 s.

 • Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Д.В. Карамишев, М.А. Латинін, С.О. Бриксін та ін. – Х. : Вид-во «Точка», 2012. – 230 с.

Investytsiinyi menedzhment : navch. posib. / D.V. Karamyshev, M.A. Latynin, S.O. Bryksin ta in. – Kh. : Vyd-vo «Tochka», 2012. – 230 s.

 • Стратегічне планування : опорний конспект лекцій / уклад. М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, І. В. Дунаєв. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 116 с.

Stratehichne planuvannia : opornyi konspekt lektsii / uklad. M.A. Latynin, T.M. Lozynska, I. V. Dunaiev. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2012. – 116 s.

 • Латинін М. А. Стратегічне планування : навч. посіб. / М. А. Латинін, Т. М. Лозинська, І. В. Дунаєв ; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – 248 с.

Latynin M. A. Stratehichne planuvannia : navch. posib. / M. A. Latynin, T. M. Lozynska, I. V. Dunaiev ; za zah. red. d.e.n., prof. O. Iu. Amosova. – 2-he vyd., pererob. ta dop. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2013. – 248 s.

 • Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / Н.І. Балдич, О.В. Берданова, Н.М. Гринчук [та ін.]; за заг. наук. ред. М.М. Білинської. – К. : НАДУ, 2013. – 120 с.

Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Demohrafichne prohnozuvannia : navch. posib. z kompakt-dyskom / N.I. Baldych, O.V. Berdanova, N.M. Hrynchuk [ta in.]; za zah. nauk. red. M.M. Bilynskoi. – K. : NADU, 2013. – 120 s.

 • Менеджмент : посібник для комплексного державного іспиту за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, Ю.Г. Машкаров та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 196 с.

Menedzhment : posibnyk dlia kompleksnoho derzhavnoho ispytu za napriamom pidhotovky 6.030601 «Menedzhment» haluzi znan 0306 «Menedzhment i administruvannia» / [M.A. Latynin, S.V. Maistro, Iu.H. Mashkarov ta in.] ; za zah. red. d.derzh.upr., prof. M.A. Latynina. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2014. – 196 s.

 • Менеджмент : посібник для комплексного державного іспиту зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / [О.Б. Коротич, В.Ю. Бабаєв, І.В. Дунаєв та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 164 с.

Menedzhment : posibnyk dlia kompleksnoho derzhavnoho ispytu zi spetsialnosti 7.03060101 «Menedzhment orhanizatsii i administruvannia» haluzi znan 0306 «Menedzhment i administruvannia» / [O.B. Korotych, V.Iu. Babaiev, I.V. Dunaiev ta in.] ; za zah. red. d.derzh.upr., prof. M.A. Latynina. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2014. – 164 s.

 • Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / Ю.П. Шаров, О.Ю. Бобровська, М.А. Латинін [та ін.]; за заг. наук. ред. М.М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 128 с.

Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Ekonomichne prohnozuvannia : navch. posib. z kompakt-dyskom / Iu.P. Sharov, O.Iu. Bobrovska, M.A. Latynin [ta in.]; za zah. nauk. red. M.M. Bilynskoi. – K. : K.I.S., 2014. – 128 s.

 • Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг : навч. посіб. з компакт-диском / К.М. Бліщук, А.С. Крупник, Є.Г. Матвіїшин та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 120 с.

Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Benchmarkinh : navch. posib. z kompakt-dyskom / K.M. Blishchuk, A.S. Krupnyk, Ie.H. Matviishyn ta in. ; za zah. nauk. red. M.M. Bilynskoi. – K. : K.I.S., 2014. – 120 s.

 • Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / В. В. Мамонова, С. Ю. Лукін, Ю. Б. Молодожен [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 200 с.

Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Biudzhetne prohnozuvannia : navch. posib. z kompakt-dyskom / V. V. Mamonova, S. Iu. Lukin, Iu. B. Molodozhen [ta in.] ; za zah. nauk. red. M. M. Bilynskoi. – K. : K.I.S., 2014. – 200 s.

Словники:

 • Економічний словник з державного управління / уклад. : Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, М.А. Михненко та ін. ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

Ekonomichnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia / uklad. : Iu.P. Surmin, V.D. Bakumenko, M.A. Mykhnenko ta in. ; za red. Iu.V. Kovbasiuka, V.P. Troshchynskoho, Iu.P. Surmina. – K. : NADU, 2010. – 820 s.

 • Енциклопедія державного управління: у 8 томах / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. Том 5: Територіальне управління / наук.-ред. колегія : О. Ю. Амосов, О. С. Ігнатенко (співголова) та ін. – Харківський регіональний державного управління Національної академії державного управління України. – Х. : Вид.-во ХарРІДУ “Магістр”, 2011. – 408 с.

Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: u 8 tomakh / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy; nauk.-red. kolehiia : Iu. V. Kovbasiuk (holova) ta in. Tom 5: Terytorialne upravlinnia / nauk.-red. kolehiia : O. Iu. Amosov, O. S. Ihnatenko (spivholova) ta in. – Kharkivskyi rehionalnyi derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia Ukrainy. – Kh. : Vyd.-vo KharRIDU “Mahistr”, 2011. – 408 s.

Методичні рекомендації:

 • Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки регіону та механізми управління ефективністю використання його трудового потенціалу : метод. рек. / авт. кол. : О.Ю. Амосов, М.А. Латинін, О.В. Жадан та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 64 с.

Innovatsiino-investytsiinyi rozvytok ekonomiky rehionu ta mekhanizmy upravlinnia efektyvnistiu vykorystannia yoho trudovoho potentsialu : metod. rek. / avt. kol. : O.Iu. Amosov, M.A. Latynin, O.V. Zhadan ta in. – K. : NADU, 2008. – 64 s.

 • Латинін М. А. Стратегічне планування: Метод. вказівки для слухачів магістерської підготовки всіх форм навчання / М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. –  28 с.

Latynin M. A. Stratehichne planuvannia: Metod. vkazivky dlia slukhachiv mahisterskoi pidhotovky vsikh form navchannia / M.A. Latynin, T.M. Lozynska, – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU „Mahistr”, 2009. –  28 s.

 • Депресивні території: шляхи виходу із кризи : метод. рек. / авт. кол. : В.В. Говоруха, А.О. Дєгтяр, В.В. Мамонова, М.А. Латинін  та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 56 с.

Depresyvni terytorii: shliakhy vykhodu iz kryzy : metod. rek. / avt. kol. : V.V. Hovorukha, A.O. Diehtiar, V.V. Mamonova, M.A. Latynin  ta in. – K. : NADU, 2008. – 56 s.

 • Внутрішній економічний механізм підприємства: метод. реком. до самост. роботи студ. спец. «Економіка підприємства», поточ. і підсумк. контр. їх знань / Д.В. Карамишев, М.А. Латинін, І.О. Кононов, І.А. Чухно. – Х. : НФаУ, 2010. – 20 с.

Vnutrishnii ekonomichnyi mekhanizm pidpryiemstva: metod. rekom. do samost. roboty stud. spets. «Ekonomika pidpryiemstva», potoch. i pidsumk. kontr. yikh znan / D.V. Karamyshev, M.A. Latynin, I.O. Kononov, I.A. Chukhno. – Kh. : NFaU, 2010. – 20 s.

 • Внутрішній економічний механізм підприємства: метод. рек. до викон. самост. роботи для студ. спец. «Економіка підприємства» ден. і  заоч. форм навч. / М.А. Латинін, Д.В. Карамишев,  Бутенко О.А. – Х. : НФаУ, 2011. – 52 с.

Vnutrishnii ekonomichnyi mekhanizm pidpryiemstva: metod. rek. do vykon. samost. roboty dlia stud. spets. «Ekonomika pidpryiemstva» den. i  zaoch. form navch. / M.A. Latynin, D.V. Karamyshev,  Butenko O.A. – Kh. : NFaU, 2011. – 52 s.

 • Стратегічне планування : метод. вказівки для слухачів факультету підготовки магістрів державного управління всіх форм навчання / уклад. М.А. Латинін, Т.М. Лозинська. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 28 с.

Stratehichne planuvannia : metod. vkazivky dlia slukhachiv fakultetu pidhotovky mahistriv derzhavnoho upravlinnia vsikh form navchannia / uklad. M.A. Latynin, T.M. Lozynska. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2012. – 28 s.

 • Стратегічне планування : метод. вказівки для слухачів факультету підготовки магістрів державного управління всіх форм навчання / уклад. М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, В.Г. Ковальчук. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – 35 с.

Stratehichne planuvannia : metod. vkazivky dlia slukhachiv fakultetu pidhotovky mahistriv derzhavnoho upravlinnia vsikh form navchannia / uklad. M.A. Latynin, T.M. Lozynska, V.H. Kovalchuk. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2015. – 35 s.

 • Виконання дипломної роботи: Метод. вказівки для студентів факультету соціально-економічного управління денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Укл. : М.А. Латинін, Ю.О. Ульянченко – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 49 с.

Vykonannia dyplomnoi roboty: Metod. vkazivky dlia studentiv fakultetu sotsialno-ekonomichnoho upravlinnia dennoi ta zaochnoi form navchannia za spetsialnistiu 7.03060101 «Menedzhment orhanizatsii i administruvannia» / Ukl. : M.A. Latynin, Iu.O. Ulianchenko – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2013. – 49 s.

 • Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування : метод. реком. для слухач. / [уклад. : М.А. Латинін, Ю.П. Шаров, О.Ю. Бобровська,] ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської. – К. : К.І.С., 2013. – 72 с.

Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Ekonomichne prohnozuvannia : metod. rekom. dlia slukhach. / [uklad. : M.A. Latynin, Iu.P. Sharov, O.Iu. Bobrovska,] ; za zah. nauk. red. M.M. Bilynskoi. – K. : K.I.S., 2013. – 72 s.

Наукові фахові статті:

1.Латинін М.А. Концептуальні підходи до визначення сутності економічної конкуренції / М.А. Латинін, О.А. Ясюкевич // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (17) – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – С. 107 – 115.

Latynin M.A. Kontseptualni pidkhody do vyznachennia sutnosti ekonomichnoi konkurentsii / M.A. Latynin, O.A. Yasiukevych // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: Zb. nauk. pr. – Vyp. 2 (17) – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2007. – S. 107 – 115.

2.Латинін М.А. Організаційно-правове забезпечення державного регулювання земельних відносин в аграрному секторі економіки України / М.А. Латинін, А.С. Чернятін // Державне будівництво: Електронний наук. фаховий журн.  – 2007 – № 2. Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/n_2_2007/doc/2/07.pdf.

Latynin M.A. Orhanizatsiino-pravove zabezpechennia derzhavnoho rehuliuvannia zemelnykh vidnosyn v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy / M.A. Latynin, A.S. Cherniatin // Derzhavne budivnytstvo: Elektronnyi nauk. fakhovyi zhurn.  – 2007 – № 2. Rezhym dostupu: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/n_2_2007/doc/2/07.pdf.

3.Latynin N.A. Features of the Mechanіsm of State Regulatіon of Ground Relatіons іn Agrarіan Sector of Economy of Ukraіne / N.A. Latynin, A.S. Chernjatin // Of Public Administration in Central and Eastern Europe. – 2007. – №2. – Р. 78 – 81.

4.Латинін М.А. Особливості механізму державного регулювання розвитку депресивних регіонів в Україні / М.А. Латинін, А.С. Чернятін // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 4 (19) – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – С. 90 – 98.

Latynin M.A. Osoblyvosti mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia rozvytku depresyvnykh rehioniv v Ukraini / M.A. Latynin, A.S. Cherniatin // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: Zb. nauk. pr. – Vyp. 4 (19) – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2007. – S. 90 – 98.

5.Латинін М.А. Удосконалення механізму державного регулювання інвестиційного процесу в аграрному секторі депресивних регіонів України / М.А. Латинін, В.О. Галушко //Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – № 1. – С. 182 – 190.

Latynin M.A. Udoskonalennia mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia investytsiinoho protsesu v ahrarnomu sektori depresyvnykh rehioniv Ukrainy / M.A. Latynin, V.O. Halushko //Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: Zb. nauk. prats. – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2008. – № 1. – S. 182 – 190.

6.Латинін М.А. Шляхи підвищення конкурентоспроможності виробництва молока в умовах вступу України до СОТ / М.А. Латинін, С.І. Канцевич // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (20) – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – С.  426 – 431.

Latynin M.A. Shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vyrobnytstva moloka v umovakh vstupu Ukrainy do SOT / M.A. Latynin, S.I. Kantsevych // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: Zb. nauk. pr. – Vyp. 1 (20) – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2008. – S.  426 – 431.

7.Латинін М.А. Податковий механізм як елемент державної підтримки виробників молока в Україні / М.А. Латинін, С.І. Канцевич // Державне будівництво: Електронний наук. фаховий журн. – 2008 – № 1. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/n_1_2008/doc/2/04.pdf .

Latynin M.A. Podatkovyi mekhanizm yak element derzhavnoi pidtrymky vyrobnykiv moloka v Ukraini / M.A. Latynin, S.I. Kantsevych // Derzhavne budivnytstvo: Elektronnyi nauk. fakhovyi zhurn. – 2008 – № 1. Rezhym dostupu: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/n_1_2008/doc/2/04.pdf .

8.Латинін М.А. Особливості застосування механізму поставок сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу / М.А. Латинін, В.О. Галушко // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (21) – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – С.   172 – 179.    

Latynin M.A. Osoblyvosti zastosuvannia mekhanizmu postavok silskohospodarskoi tekhniky na umovakh finansovoho lizynhu / M.A. Latynin, V.O. Halushko // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: Zb. nauk. pr. – Vyp. 2 (21) – Kh.: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2008. – S.   172 – 179.   

 1. Латинін М.А. Концептуальні підходи до формування нормативно-правового механізму внутрішнього фінансового контролю в АПК Україні / М.А. Латинін,  А.В. Хмельков // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Державне управління. – Запоріжжя, 2009. – №1. – С. 114 – 120.

Latynin M.A. Kontseptualni pidkhody do formuvannia normatyvno-pravovoho mekhanizmu vnutrishnoho finansovoho kontroliu v APK Ukraini / M.A. Latynin,  A.V. Khmelkov // Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Derzhava ta rehiony». Seriia: Derzhavne upravlinnia. – Zaporizhzhia, 2009. – №1. – S. 114 – 120.

10.Латинін М.А. Методологічні підходи до оцінки економічної ефективності виробництва продукції молочного скотарства / М.А. Латинін,  С.І. Канцевич // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя, 2009. – №2. – С. 111 – 115.

Latynin M.A. Metodolohichni pidkhody do otsinky ekonomichnoi efektyvnosti vyrobnytstva produktsii molochnoho skotarstva / M.A. Latynin,  S.I. Kantsevych // Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Derzhava ta rehiony». Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. – Zaporizhzhia, 2009. – №2. – S. 111 – 115.

11.Латинін М.А. Теоретико-правові основи державного регулювання ринку інтелектуальної власності в умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки України / М.А. Латинін, О.А. Ясюкевич // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Державне управління. – Запоріжжя, 2009. – №3. – С. 13 – 18.

Latynin M.A. Teoretyko-pravovi osnovy derzhavnoho rehuliuvannia rynku intelektualnoi vlasnosti v umovakh formuvannia innovatsiinoi modeli rozvytku ekonomiky Ukrainy / M.A. Latynin, O.A. Yasiukevych // Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Derzhava ta rehiony». Seriia: Derzhavne upravlinnia. – Zaporizhzhia, 2009. – №3. – S. 13 – 18.

12.Латинін М.А. Фінансово-економічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування в Україні / М.А. Латинін // Публічне управління: теорія та практика : Зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2010. – №2. – С. 10 – 15

Latynin M.A. Finansovo-ekonomichne zabezpechennia funktsionuvannia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini / M.A. Latynin // Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka : Zb. nauk. prats Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia. – Kh. : Vyd-vo “DokNaukDerzhUpr”, 2010. – №2. – S. 10 – 15

13.Латинін М.А. Шляхи удосконалення системи державного управління земельними відносинами в Україні / М.А. Латинін,  Г.І. Шарий // Публічне управління: теорія та практика : Зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2010. – №2. – С. 97 – 104

Latynin M.A. Shliakhy udoskonalennia systemy derzhavnoho upravlinnia zemelnymy vidnosynamy v Ukraini / M.A. Latynin,  H.I. Sharyi // Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka : Zb. nauk. prats Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia. – Kh. : Vyd-vo “DokNaukDerzhUpr”, 2010. – №2. – S. 97 – 104

14.Латинін М.А. Державне управління стратегічним розвитком інвестиційного потенціалу регіонів України [Електронний ресурс] / М.А. Латинін, О.В. Думенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 8. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=172

Latynin M.A. Derzhavne upravlinnia stratehichnym rozvytkom investytsiinoho potentsialu rehioniv Ukrainy [Elektronnyi resurs] / M.A. Latynin, O.V. Dumenko // Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. – 2010. – № 8. – Rezhym dostupu: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=172

15.Латинін М.А. Розвиток інвестиційного потенціалу регіону як об’єкт державного управління / М.А. Латинін, О.В. Думенко // Право та державне управління. Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 130 – 134

Latynin M.A. Rozvytok investytsiinoho potentsialu rehionu yak ob’iekt derzhavnoho upravlinnia / M.A. Latynin, O.V. Dumenko // Pravo ta derzhavne upravlinnia. Zb. nauk. prats. – Zaporizhzhia, 2010. – № 1. – S. 130 – 134

16.Латинін М.А. Оренда як ефективний спосіб управління державним майном в Україні / М.А. Латинін, В.В. Круглов // Вісник Академії митної служби України. – 2010. – № 2(3). – С. 84–91. Серія «Державне управління».

Latynin M.A. Orenda yak efektyvnyi sposib upravlinnia derzhavnym mainom v Ukraini / M.A. Latynin, V.V. Kruhlov // Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. – 2010. – № 2(3). – S. 84–91. Seriia «Derzhavne upravlinnia».

17.Латинін М.А. Стратегічні пріоритети розбудови інформаційного суспільства в Україні / М.А. Латинін // Публічне управління: теорія та практика : Зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2011. – №2 (6). – С.185 – 191

Latynin M.A. Stratehichni priorytety rozbudovy informatsiinoho suspilstva v Ukraini / M.A. Latynin // Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka : Zb. nauk. prats Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia. – Kh. : Vyd-vo “DokNaukDerzhUpr”, 2011. – №2 (6). – S.185 – 191

18.Латинін М.А. Державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму в Україні / М.А. Латинін, Л.М. Примолена // Державне будівництво : електрон. наук. фах. вид. ХарРІ НАДУ. – 2012. – № 1. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-1/doc/2/02.pdf

Latynin M.A. Derzhavne rehuliuvannia rozvytku silskoho zelenoho turyzmu v Ukraini / M.A. Latynin, L.M. Prymolena // Derzhavne budivnytstvo : elektron. nauk. fakh. vyd. KharRI NADU. – 2012. – № 1. – Rezhym dostupu : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-1/doc/2/02.pdf

19.Латинін М.А. Нормативно-правове забезпечення етапів стратегічного планування у сфері державного управління регіональним розвитком в Україні [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М.А. Латинін, А.І. Гнатенко //  Теоретичні та прикладні питання державотворення, 2013. – № 2.

Latynin M.A. Normatyvno-pravove zabezpechennia etapiv stratehichnoho planuvannia u sferi derzhavnoho upravlinnia rehionalnym rozvytkom v Ukraini [Elektronnyi resurs] : zb. nauk. pr. / M.A. Latynin, A.I. Hnatenko //  Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia, 2013. – № 2.

20.Латинін М.А. Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку аграрного сектора економіки / М.А. Латинін, Ю.О. Ульянченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – Вип. 2 (38). – С. 140 – 148.

Latynin M.A. Investytsiino-innovatsiine zabezpechennia rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky / M.A. Latynin, Iu.O. Ulianchenko // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia : zb. nauk. pr. – Kh. : Vyd-vo KhaRI NADU “Mahistr”, 2013. – Vyp. 2 (38). – S. 140 – 148.

21.Латинін М.А. Державна регіональна економічна політика: механізми та інструменти  реалізації / М.А. Латинін, К.В. Пастух // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2013. – № 8. – С.227 – 238.

Latynin M.A. Derzhavna rehionalna ekonomichna polityka: mekhanizmy ta instrumenty  realizatsii / M.A. Latynin, K.V. Pastukh // Analityka i vlada : zhurn. ekspert.-analit. materialiv i nauk. pr. In-tu probl. derzh. upr. ta mists. samovriaduvannia / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. – K. : NADU, 2013. – № 8. – S.227 – 238.

23.Латинін М.А. Теоретичні засади державної економічної політики на регіональному рівні / М.А. Латинін, К.В. Пастух // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – Вип. 1 (44). – 380 с. – С.81 – 89.

Latynin M.A. Teoretychni zasady derzhavnoi ekonomichnoi polityky na rehionalnomu rivni / M.A. Latynin, K.V. Pastukh // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU “Mahistr”, 2014. – Vyp. 1 (44). – 380 s. – S.81 – 89.

24.Латинін М.А. Особливості організаційного механізму реалізації державної економічної політики на регіональному рівні в Україні / М.А. Латинін, К.В. Пастух // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електронне наукове фахове видання Херсонського національного технічного університету, збірник №1, 2015. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/11.pdf.

Latynin M.A. Osoblyvosti orhanizatsiinoho mekhanizmu realizatsii derzhavnoi ekonomichnoi polityky na rehionalnomu rivni v Ukraini / M.A. Latynin, K.V. Pastukh // Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia: elektronne naukove fakhove vydannia Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, zbirnyk №1, 2015. – Rezhym dostupu: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_1/11.pdf.

Виконує керівництво дисертаційними роботами докторантів та аспірантів. Підготовлено одного доктора наук та одиннадцать кандидатів наук. Готується ще три докторські та п’ять кандидатських дисертацій.

Науково-громадська робота:

 • Є членом редакційної колегії журналів «Держава та регіони»,  «Право та державне управління», «Публічне управління: теорія та практика», «Теорія та практика державного управління», які належать до наукових фахових видань України з державного управління та економіки.
 • Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з державного управління.
 • Входить до складу робочої групи «Законодавче та інституційне забезпечення реформ» Харківського регіонального Комітету з економічних реформ при обласній державній адміністрації.
 • Член Асоціації докторів наук з державного управління,
 • Член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників,
 • Інструктор навчального курсу з економічно обґрунтованого планування розвитку територій від НАДУ в Проекті міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України», який є складовою програми Уряду Канади щодо технічного співробітництва з Україною,
 • Інструктор (з 2011 р.) в області комерціалізації наукових розробок в міжнародному проекті «Харківська інноваційна платформа» за підтримкою Американського фонду цивільних досліджень і розвитку /СRDF Global/ в партнерстві з Державним агентством з питань науки, інновацій і інформатизації України,
 • є дійсним членом Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент» (2015).

За час роботи на кафедрі економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України викладав студентам факультету соціально-економічного управління курси

 • «Економіка підприємств»,
 • «Економічний аналіз» та слухачам факультету магістерської підготовки модулі
 • «Державне управління інвестиційним процесом»,
 • «Конкурентну політику»,
 • «Стратегічне планування»,
 • Економіка інноваційного підприємства»,
 • «Інвестиційний менеджмент»

Нагороджений:

 • Почесною грамотою НАДУ при Президентові України (2009), дипломом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Науковець» (2010),
 • Почесними грамотами Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2006, 2010, 2011),
 • Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради (2011),
 • Подякою голови Харківської обласної державної адміністрації (2011),
 • Грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2013),
 • Грамотою Харківської обласної ради (2014),
 • Дипломом XVI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри» (2014),
 • Почесною грамотою Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (2015).