Завідувач кафедри


ЛАТИНІН Микола Анатолійович
61001, Україна м. Харків, пр. Героїв Харкова, 75
+380 (99) 935-07-79 (вайбер)
+380 (99) 935-07-70 (телеграм)
E-mail: m.a.latynin@gmail.com

Профілі викладача:

ORCID ScopusAutorID GoogleScholar

Розклад занять

Посада: Завідувач кафедри економічної політики та менеджменту
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор наук з державного управління зі спеціальності механізми державного управління.
Професор кафедри економічної політики.
Наукові інтереси: Розвиток аграрного сектора економіки, стратегічне планування соціально-економічного розвитку, сталий розвиток, інвестиційний менеджмент, економіка підприємств.

Кваліфікації

Досвід роботи

1994 – 1998 рр. – Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва.
1998 – 2002 рр. – Харківський технічний університет сільського господарства.
2001 – 2002 рр. – Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН.
2002 – 2021 рр. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
2021 р. по т.ч. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Науково-педагогічний стаж – 28 років.

 Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):

 • «Стратегічне управління підприємством»,
 • «Міжнародна економіка»,
 • «Інвестиційний менеджмент»,
 • «Ефективне працевлаштування»,
 • «Менеджмент сучасного бізнесу»,
 • «Стратегічне управління та управління проектами».

 Наукова робота

Кількість наукових публікацій – 190, патентів на корисну модель – 2, 22 колективні монографії, 11 підручників та навчальних посібників, з яких 3 з грифом Міністерства освіти і науки України, 133 статті у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні наукові публікації

 1. Латинін М.А.Теоретичні основи державного управління регіональним розвитком // Науковий вісник: Державне управління. – 2018. – №1 – С. 57-66 
 2. Латынин Н. А. Институциональная модель государственной социальной политики в странах ЕС. East journal of security studies: элек. сб. науч. труд. Нац. Ун-та гражд. защ. Украины. 2018. № 1 (3). URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/8700/1/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD.pdf.
 3. Латинін М.А. Роль держави в забезпеченні соціальної безпеки загалом і регіонів зокрема [Електронний ресурс] / М.А. Латинін // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2019. – №1 – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_1/21.pdf
 4. Латинін М.А., Іванов Д.В. Закордонний­ досвід­ державного­ регулювання­ розвитку­ економічного­ потенціалу­ територій // Аспекти публічного управління. – 2019. – Том 7. – № – С. 125 –  134.
 5. Ivanov D. V., Latynin M. A. (2020) Complex Mechanism of State Regulation of Development of Economic Potential of Territories in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 5(32). URL: https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/1707/1576
 6. Латинін М.А., Харченко Т.О. Теоретичні підходи до формування механізмів державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору економіки України // Теорія і практика державного управління, №4(71), 2020. С.73-80. https:// http://tp.kh.ua/index.php/tpdu/article/view/238/215
 7. Організація професійної підготовки державних службовців: системний погляд / І.В. Кобзев, В.В. Косенко, М.А. Латинін, О.Ф. Мельников // Scientific Collection «InterConf», (44): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (March 6-8, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021. 784 p. (Р. 256–266). https://www.interconf.top/documents/2021.03.6-8.pdf
 8. Латинін М.А., Харченко Т.О. (2021). Обґрунтування методичного підходу до оцінки результативності організаційного механізму державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору економіки України. Публічне управління та регіональний розвиток, (11), 280-298. https://doi.org/10.34132/pard2021.11.13
 9. Латинін М.А., Харченко Т.О. Результативність функціонування фінансово-економічного механізму державного регулювання сталого розвитку аграрного сектору економіки України. Науковий вісник: Державне управління. 2021. Вип. 3(9). С. 68–86. https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-3(9)-68-86.
 10. Латинін Микола, Біловіцька Юлія. Теоретичні підходи до функціонування механізмів державної політики сталого розвитку «зеленої» економіки в Україні. Науковий вісник: Державне управління. 2022 Вип. 1 (11) С. 79-92. https://doi.org/10.33269/2618-0065-2022-1(11)
 11. Латинін М., Харченко Т. Варіативність трендів державної підтримки фінансово-економічного механізму державного регулювання розвитку аграрного сектору: міжнародний аспект. Право та державне управління. № 1/2022. С.180-188. DOI https://doi.org/10.32840/pdu.2022.1.27

 Наукові статті у виданнях, включених до міжнародних науковометричних баз даних

 1. Dunayev I. Renewing an economic policy for a rising Ukrainian region: smoothing discrete shifts and mastering new competencies / I. Dunayev, M. Latynin, Y. Uluanchenko, A. Kosenko // Regional science inquiry. – 2019. – Vol. X. – n.2. – C. 133-150 – Також доступно: http://www.rsijournal.eu/ARTICLES/December_2019/11.pdf(SCOPUS)
 2. Babenko, M. Latynin, L. Lomovskykh, O. Nakisko, S. Rudenko,  O. Girzheva. Procedure of Identifying of the Parameters of the Model of Management of Technological Innovations in Economic Systems / 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), October 8-11, 2019. – Режим доступу: https://conferences.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/47496(SCOPUS)
 3. Kruhlov V., Latynin M., Horban A., Petrov A. Public-Private Partnership in Cybersecurity. International Workshop on Cyber Hygiene (CybHyg-2019), Kyiv, Ukraine, November 30, 2019. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2654/paper48.pdf. (SCOPUS)
 4. Latynin M., Pastukh K, Tarasenko D., Shevchenko S, Munko A. PUBLIC ADMINISTRATION IN THE ECONOMIC SPHERE OF UKRAINE: STRATEGIC APPROACH. Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Vol. 39, Nº Extra 5, 2021 URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4967(SCOPUS)
 5. Dunayev, I., Kud, A., Latynin, M., Kosenko, A., Kosenko, V., & Kobzev, I. (2021). Improving methods for evaluating the results of digitizing public corporations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(13 (114), 17–28. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.248122(SCOPUS)

 Підручники, посібники, монографії

 1. Державна економічна політика регіонального розвитку : навчальний посібник / М. А. Латинін, О. Ю. Бобровська, Г. О. Дорошенко та ін. ; за заг. ред. проф. М. А. Латиніна, проф. В. Б. Родченка. – Х. : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 420 с.
 2. Латинін М.А. Наукові та теоретико-правові засади державної економічної політики регіонального розвитку / М.А.Латинін, К.В. Пастух // Державна економічна політика регіонального розвитку : монографія / М.А. Латинін, С.В. Майстро, Н.В. Статівка та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017 – 240 с.
 3. Латинін М.А. Взаємозв’язок функціонування фінансового механізму публічного управління з розвитком сільських територій / М.А. Латинін, В.А. Чернятіна // Децентралізація управління публічними фінансами в Україні: монографія / О.Ю. Амосов, М.М. Коваленко, М.А. Латинін та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосов. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018 – 200 с. (c. 25 -36)
 4. Латинін М.А. Фінансово-економічний механізм державного регулювання стратегічного розвитку регіону / М.А. Латинін, О.О. Лукашов // Децентралізація управління публічними фінансами в Україні : монографія / О.Ю. Амосов, М.М. Коваленко, М.А. Латинін та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосов. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018 – 200 с. (46-52)
 5. Латинін М.А. Джерела формування фінансових ресурсів територіальних громад/ М.А. Латинін // Децентралізація управління публічними фінансами в Україні : монографія / О.Ю. Амосов, М.М. Коваленко, М.А. Латинін та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосов. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018 – 200 с. (52-61)
 6. Державна політика розвитку сільських територій в Україні в умовах децентралізації: механізми формування та реалізації : монографія / М.А. Латинін, Є. М. Борщук, І. В. Дунаєв та ін. ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. – 248 с.
 7. Professional training of civil servants: development, functions and principles / І.В. Кобзев, В.В. Косенко, М.А. Латинін, О.Ф. Мельников // Socio-economic and management concepts: collective monograph / – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. 660 р. (P. 161–168) Available at: DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.I. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/04/Monograph-USA-Economy-2021-I-isg-konf.pdf
 8. Latynin M., Melnykov A., Kobzev I., Kosenko A., Kosеnko V. DEFINITION OF LEARNING NEEDS AS A NECESSARY ELEMENT OF THE LEARNING PROCESS / Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 629 р. 484-495 https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/04/Monograph/ISG.2022.MONO.ECON.1.pdf 
 • Науково-громадська робота:

 • Є членом редакційної колегії журналів «Науковий вісник: Державне управління», «Теорія та практика державного управління», які належать до наукових фахових видань України з державного управління та економіки.
 • Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з державного управління.
 • Член Асоціації докторів наук з державного управління,
 • Член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників,
 • є дійсним членом Академії економічних наук України зі спеціальності «Менеджмент»,
 • незалежний член у Наглядовій раді публічного акціонерного товариства “Східно-Український банк “Грант”,
 • Член професійної асоціації корпоративного управління (ПАКУ)
Поділитися