Коваленко Микола Миколайович

Коваленко Микола Миколайович
61001, Україна м. Харків, пр. Героїв Харкова, 75
+380 (66) 765-25-65 (вайбер)
E-mail: kovnn1@gmail.com

Профілі викладача:

ORCID ScopusAutorID GoogleScholar

Розклад занять

Посада: Професор кафедри економічної політики та менеджменту
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор наук з державного управління зі спеціальності механізми державного управління.
Професор кафедри економічної теорії та фінансів.
Наукові інтереси: Трансформація економічних відносин, публічне управління в економічній сфері, державна фінансова політика, державне регулювання банківської діяльності, управління державними інвестиціями.

Кваліфікації

Досвід роботи

1995˗1997 рр. ˗ ТОВ «UMS»
1997˗1998 рр. ˗ КСП «Дружба» Вовчанського району Харківської області
2000˗2001 рр. ˗ Економіст, АТ «Східно˗Український Банк «ГРАНТ»
2001˗2008 рр. ˗ АТ «Укрексімбанк»
2008˗2010 рр. ˗ Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
2010˗2021 рр. ˗ Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
2021- по т.ч. ˗ Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Педагогічний стаж – 15 років.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):
• «Економічне врядування та публічні фінанси»,
• «Бюджетно-податкове регулювання»,
• «Фінанси»,
• «Фінанси підприємства»,
• «Гроші та кредит»,
• «Основи публічних фінансів»,
• «Ринок цінних паперів»,
• «Фінансова стратегія»
• «Банківська справа».

Наукова робота

Кількість наукових публікацій – 171, 2 одноосібні монографії, 7 колективних монографій, 11 підручників та навчальних посібників, з яких один з грифом Міністерства освіти і науки України, 71 стаття у закордонних виданнях та фахових виданнях України.

Основні наукові публікації

1. Kovalenko M., Ziuz D., Nakisko O. Improvement of the emissional component of the banking system as the factor of activation of the investment process / [M. Kovalenko , D. Ziuz , O. Nakisko, N. Ryzhikova]. // Technology audit and production reserves. – Vol 2, No 5(40) (2018) – Р. 45–50.
2. Машкаров Ю. Г., Коваленко М. М., Коваленко М. Й., Петченко В. Ю. Прикладні аспекти побудови економетричної моделі формування місцевого бюджету в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / Ю. Г. Машкаров, М. М. Коваленко, М. Й.Коваленко, В. Ю. Петченко // Державне будівництво : електрон. наук. фах. вид. – 2018. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2018-2/index.html.
3. Коваленко М., Сікало М. Запровадження Концепції розвитку ринку зерна України / М. Коваленко, М. Сікало // Новий колегіум. ˗ №2 (96), 2019 р. ˗ С. 73˗78.
4. Коваленко М.М., Коваленко М.Й. Стан та перспективи розвитку регіональної банківської системи України в сучасних умовах / М.М. Коваленко, М.Й. Коваленко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2020. – № 1. (57) ˗ С. 123˗134.
5. Kovalenko M. Government regulation of state-owned еnterprises development / M. Kovalenko, D. Ziuz. // Modern Science – Moderní věda. – 2019. – №6. – С. 97–106. Accesible at https: https://drive.google.com /file/d/1X6nnuVODnnp9uWbLMjlic9mFVhC-AawA/view.
6. Kovalenko M., Sikalo M. Assessing Effectiveness of Financial and Credit Support for Development of Grain Market of Ukraine / M.Kovalenko, M.Sikalo // Prague : Modern Science – Moderní věda №5 – 2020. – Р. 50–59.
7. Коваленко М.М., Ходякова К.С. Регіональні банки як складова процесу формування та розвитку регіональних промислових кластерів. Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. № 1. (59) ˗ С. 95˗106.
8. Kovalenko M. Regional banks as a necessary tool to stimulate social and economic development of the regions of Ukraine / Kovalenko M., Pasemko H. Kovalenko M., Nakisko A., Rudenko S. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2021. – № 5. – Том 2. – C. 108–113.
9. Kovalenko M., Khodiakova K. Public-private partnership as a factor in the development of enterprises in the field of mechanical engineering (on the example of the Kharkiv region) / Kovalenko M., Khodiakova K. // Prague : Modern Science – Moderní věda №1 – 2021. – Р. 80–88.

Наукові статті у виданнях, включених до міжнародних науковометричних баз даних

1. Коваленко М. М., Амосов О. Ю., Зайцев Ю. О. , Накісько О. В. Посилення ролі держави в організації мікрофінансування як фактора стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва / М. М. Коваленко, О. Ю. Амосов, Ю. О. Зайцев, О. В. Накісько // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2018. Том 4, № 27. С. 341–348. – Accesible at https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i27.154216. (in Web of Science)
2. Коваленко М. М., Маренич Т. Г., Накісько О. В., Сікало М. В. Вдосконалення впливу держави на фінансово-кредитне забезпечення розвитку ринку зерна України / М. М. Коваленко, Т. Г. Маренич, О. В. Накісько, М. В. Сікало // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019. Том 1, № 28. С. 362–372. – Accesible at https: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.161756. (in Web of Science)
3. New Approach to Creating State-owned Enterprises in Ukraine / M.Kovalenko, L. Velychko, S. Kalinichenko, D. Ziuz. // Public Policy and Administration. – 2019. – №4. – С. 497–508. Accesible at https: https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/5145. (in Scopus)
4. Kovalenko M. Implementation of State Economic Policy under Corporatocracy: Financial and Credit Aspect / Mykola Kovalenko, Dmytro Ziuz, Olena Smihunova, Natalija Bondar, Halina Omelchenko. // Public Policy and Administration. – 2020. – №3. – P. 36–47. Accesible at https: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=903511. (in Scopus)
5. Kovalenko M. Public Administration Impact on Industrial Clustering Processes in Ukraine / Mykola Kovalenko, Каteryna Khodiakova, Natalia Ryzhikova, Nadiia Myrna, Sergiy Kalinichenko, Olha Кorneva. // WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS. – 2022. – №19. – P. 953–961. – Accesible at https: https://wseas.com/journals/articles.php?id=5605. (in Scopus)

Підручники, посібники

1. Коваленко М.М. Держава та банківський сектор: реалістична організація взаємодії : монографія / М.М. Коваленко. – Х. : Tim Publishing Group, 2015. – 332 с.
2. Децентралізація управління публічними фінансами в Україні : монографія / [О. Ю. Амосов, М. М. Коваленко, М. А. Латинін та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – 200 с. (с. 6-13, 84-92, 130-141, 142-146).
3. Державне управління в економічній сфері : навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, М. В. Гончаренко, М. М. Коваленко, С. В. Майстро ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. А. О. Дєгтяра. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 244 с.
4. Порівняльні економічні системи й публічне адміністрування : навч. посіб. / М. М. Коваленко, О. С. Лєсная. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 176 с.
5. Державна економічна політика регіонального розвитку: навчальний посібник / [М. А. Латинін, Ю.О. Бобровська, Г.О. Дорошенко та ін.] ; за заг. ред. проф. М.А. Латиніна, проф. В. Б. Родченка. ‒ Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. ‒ 420 с.
6. Менеджмент для магістрів : навч. посіб. [М.М. Коваленко, М.А. Латинін, О.А. Мельниченко та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. ‒ Х. : Вид.-во ХаРІ НАДУ «Магістр», 2017. ‒ 500 с. (с. 326-430).
7. Коваленко М.М. Економічне врядування та публічні фінанси : навч.посіб. / М.М. Коваленко, М.В. Гончаренко. ˗ Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. ˗ 240 с.
8. Коваленко М.М., Лєсная О.С. Гроші та кредит : навч.посіб. / М.М. Коваленко, О.С. Лєсная. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2021. ˗ 235 с.
9. Євроінтеграційний вектор розвитку та реалізації національних інтересів України : монографія / [Д.В. Карамишев, Н.В. Мирна, Л.Ю. Величко та ін.]; за заг. Ред. Д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишева. – Х. : ХарРі НАДУ «Магістр», 2021. – 204 с. (с. 59-86).

Науково-громадська робота:

• Головний редактор наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України: «Теорія та практика державного управління».
• Член редакційної колегії наукових видань, включених до переліку наукових фахових видань України: Науково-інформаційний журнал «Новий колегіум», Науковий журнал «Честь і закон».
• Незалежний член у Наглядовій раді публічного акціонерного товариства “Східно-Український банк “Грант”.
• Член Громадської організації «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України».

Поділитися