Програма розвитку кафедри

Програма розвитку кафедри економічної політики та менеджменту Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління»
Перспективний план розвитку кафедри економічної політики та менеджменту визначає основні напрями і шляхи здійснення реформування освіти у нових умовах, орієнтованих на задоволення потреб ринку праці в
висококваліфікованих фахівцях з менеджменту. Робота кафедри спрямована на реалізацію основних завдань,
поставлених ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Стратегію розвитку університету на 2019-2025 роки, напрямів розвитку інституту щодо забезпечення європейської якості освіти та формування моделі навчання здобувачів вищої освіти в сфері бізнесу та корпоративного управління з урахуванням потреб майбутнього шляхом забезпечення інтенсифікації напрямів роботи Інституту, а саме: впровадження у навчальну, наукову та виховну сфери діяльності процесів, процедур та прогресивних технологій, спрямованих на забезпечення якості підготовки фахівців 
I. Мета реалізації програми розвитку кафедри:
1. Підготовка кваліфікованих фахівців з менеджменту та сприяння підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці.
2. Підвищення компетентності, відповідальності, здатності здійснювати професійну діяльність на рівні міжнародних стандартів та готовність до постійного професійного зростання викладачів-науковців;
3. Розширення сфери наукових досліджень в галузі менеджменту, зміцнення наявних та встановлення нових професійних зв’язків в сфері навчальної та науково-дослідної роботи з науковими та освітніми установами та активне залучення до науково-дослідної роботи студентів.
4. Продовження та розширення міжнародного співробітництва та співпраці для розвитку академічної та культурної взаємодії у навчанні, викладанні та науково-дослідній діяльності з університетами-партнерами та укладання нових договорів про співробітництво зі спорідненими кафедрами зарубіжних вищих закладів освіти.
5. Підвищення рейтингу кафедри серед кафедр Університету за результатами навчальної та науково-дослідної діяльності.
П. Пріоритетні напрями роботи кафедри.
Пріоритетними напрямами роботи кафедри є навчально-методична, науково-дослідна, організаційна робота, виховна робота зі студентами, співпраця з провідними компаніями; підтримка наявних і створення нових наукових контактів із вченими провідних світових закладів освіти.
Навчально-методична робота:
1. Реалізація освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент»;
2. Оновлення освітніх програм спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з урахуванням вимог ринку праці із залученням роботодавців, стейкхолдерів та студентства;
3. Поглиблення практики партнерства з роботодавцями на основі угод про співпрацю та договорів на проведення практики студентів, в тому числі залучення до всіх складових освітнього процесу;
4. Узгодження освітніх програм та формування тем кваліфікаційних магістерських робіт з подальших їх захистом виробництві (не менш 50%), підвищення ефективності працевлаштування;
5. Підвищення рівня наукової та педагогічної активності науково- педагогічних працівників відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
6. Подальший розвиток дистанційного навчання через розробку та сертифікацію дистанційних курсів з освітніх програм другого (магістерського) рівня та першого (бакалаврського) рівня необхідним навчально-методичним забезпеченням та оптимального поєднання з іншими формами освіти;
7. Проведення моніторингу якості навчання і коригування згідно до нього освітньо-виховної роботи кафедри;
8. Удосконалення технологій лекційних занять, а саме перехід від репродукційного до випереджаючого, більш дискусійного характеру навчання, залучення гостьових лекторів з числа вітчизняних та зарубіжних науковців, фахівців з економіки та менеджменту, залучення до читання лекцій фахівців, які є визнаними професіоналами з досвідом практичної, дослідницької, управлінської, інноваційної роботи за фахом;
9. Підвищення ефективності практичних і семінарських занять шляхоммаксимального запровадження тренінгових технологій, роботи в командах, вирішення проблемних ситуацій, побудованих на фактичних матеріалах з вітчизняного та зарубіжного досвіду, залучення до освітнього процесу іноземних фахівців, фахівців-практиків та керівників – суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють за профілем кафедри;
10. Забезпечення професійного зростання викладачів та співробітників кафедри, підвищення рівня володіння іноземною мовою, постійне підвищення кваліфікації, в т.ч. за кордоном.
11. Сприяння подальшому розвитку можливостей вибору здобувачам вищої освіти індивідуальних траєкторій навчання через сертифікацію окремими компетентностями, шляхом їх участі в курсах, семінарах тощо, як на базі інституту, так і зовнішніх майданчиках (на підприємствах, організаціях, IT-компаніях, тощо).
Науково-дослідна робота
1. Забезпечення подальшого розвитку наукових досліджень, шляхом
тісного поєднання освітніх та наукових процесів, активної публікації статей у рейтингових міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, монографій та статей у провідних зарубіжних виданнях, участі у міжнародних конференціях, семінарах та симпозіумах, в тому числі, за участю студентів.
2. Організація та проведення за участю міжнародних партнерів, науковців, науково-педагогічних працівників та студентства на базі кафедри науково-практичних конференцій.
3. Організація та проведення секційних засідань у рамках Міжнародних науково-практичних конференцій, які проводить Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління».
4. Активізація участі студентів у наукових заходах, у тому числі в конкурсах студентських наукових робіт, фахових олімпіадах тощо.
Організаційна робота
1. Підтримка роботи сайту кафедри, оновлювати інформацію про освітні програми кафедри з метою проведення профорієнтації абітурієнтів, в тому числі і іноземних, задоволення потреб студентів та підвищення іміджу
кафедри.
2. Проведення наукових семінарів зі студентами кафедри для ознайомлення їх із результатами сучасних досліджень у галузі інформаційних технологій та інформаційної безпеки, зокрема з роботами викладачів кафедри.
3. Активна підтримка студентського самоврядування.
4. Збільшення кількості баз практик на підприємствах для виробничої та переддипломної практики студентів.
5. Активізація профорієнтаційної роботи.
6. Підтримка зв'язків із випускниками, в т.ч., які працюють за
кордоном.
Виховна робота
1. Підвищення соціального статусу виховання в освітньому процесі, розвиток напрямів виховної роботи;
2. Розвиток студентського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенціалу студентського руху;
3. Оптимізацію змісту і форм виховного процесу;
4. Створення умов для збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров'я студентської молоді;
5. Розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу.
Завідувач кафедри економічної політики та менеджменту Микола Латинін
Директор навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Людмила Бєлова

Поділитися