Виробничі та переддипломні практики

Практика студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) України є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою і галузевих стандартів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю. 
Метою практики у ВНЗ є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

Метою виробничої практики з фаху є закріплення та поглиблення теоретичних знань та навичок і вмінь студента у інформаційно-аналітичній, проектно-дослідницькій, діагностичній, інноваційній та консалтинговій діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими структурами, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах господарювання.

Метою переддипломної практики є поглиблення теоретичних знань щодо менеджменту організації і пов’язані з цим підбір матеріалів, необхідних
для самостійного написання випускної дипломної роботи. Під час практики студенти вирішують такі завдання:
– в ході трудового процесу проводять збір вихідної інформації для написання звіту з практики й дипломної роботи відповідно до обраної теми.
– вивчають результати виробничо-господарської діяльності суб’єкта господарювання та його підрозділів;
– розглядають сутність, ключові характеристики і фактори успіху в управлінських та у виробничо-технологічних процесах, наближених до теми дипломної роботи;
– ознайомлюються з принципами та технологіями кращого задоволення запитів клієнтів в продуктах та розробках;
– формують і розвивають в собі компетентності майбутнього управлінця.

Завантажити Методичні вказівки з виробничої і переддипломної практики для студентів факультету соціально-економічного управління денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» (2013 р.)

Поділитися