Рекомендації до випускних робіт

Дипломна робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю на первинних посадах відповідно до узагальненого об’єкта діяльності.

  • Дипломна робота є одним із видів індивідуальних робіт студента, оригінальним, завершеним дослідженням у галузі знань «Менеджмент і адміністрування» та містить сукупність результатів та положень, що пропонуються для публічного захисту.
  • Мета виконання дипломної роботи – визначення рівня підготовленості студента до розв’язання комплексу прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання.

Магістерська робота є самостійним теоретико-прикладним дослідженням, що виконується слухачем на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

  • Магістерській роботі притаманні також ознаки наукової праці при умові відповідності роботи сучасному станові розвитку науки та практики в певній галузі, наявність дискусійного та полемічного матеріалу, застосування сучасних методичних підходів, аргументованість висновків та пропозицій.
  • Магістерська робота повинна мати також практичну складову, коли головним завданням є пошук та обґрунтування ефективних методів (механізмів, підходів, технологій, способів, засобів та ін.) управління. Магістерська робота повинна виконуватися з урахуванням сучасного теоретичного та практичного вітчизняного і зарубіжного досвіду.
  • Мета виконання магістерської роботи – навчитися застосовувати набуті у процесі навчання теоретичні знання і практичні навички для самостійного розв’язання конкретної актуальної проблеми на підставі критичного аналізу й узагальнення існуючої інформації, проведення власних досліджень, виконання розробок і формування прикладних адресних рекомендацій.

В нашому Інституті прийняті вичерпні рекомендації до розробки і оформлення випускних дипломних і магістерських робіт, які розроблені у суворій відповідності існуючим в Україні вимогам до якості подібних робіт.

Ознайомитися з вимогами і рекомендаціями можна на сайті Інституту або тут:

Поділитися