Ульянченко Юрій Олександрович

62483, Україна, Харківська область, Харківський район, с. Докучаєвське
e-mail: y.ulyanchenko@gmail.com

Профілі викладача:

ORCID ScopusAutorID GoogleScholar

Розклад занять

Посада: Професор кафедри економічної політики та менеджменту
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор наук з державного управління зі спеціальності механізми державного управління.
Професор кафедри економічної теорії та менеджменту.
Наукові інтереси: Розвиток конкурентного середовища, формування інвестиційного клімату.

Кваліфікації

Досвід роботи

2 001 р. – спеціаліст І категорії Управління праці та соціального захисту населенняКиївської районної ради м. Харкова;
2001-2004 рр. – навчання в аспірантурі;
2004-2005 рр. – старший викладач кафедри економічної політики та менеджменту;
2005-2015 рр. – доцент кафедри економічної політики та менеджменту;
2015 р.- 2021 рр. – професор кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
січень 2018 р. – виконував обов’язки професора кафедри управління Академії Поморської (Польща);
2010˗2021 рр. ˗ Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
2021- по т.ч. ˗ Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Науково-педагогічний стаж – 19 років.

Навчальна робота

Навчальна робота (дисципліни, що викладає):
• «Стратегічне управління»,
• «Міжнароодний бізнес»,
• « Корпоративна стратегія»,
• «Економіка підприємств публічної сфери»,
• «Статистика».

Наукова робота

Кількість наукових публікацій – 114, в тому числі 54 наукових статей у фахових виданнях України з державного управління, 3 публікації у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 1 одноосібної монографії, 7 розділів колективних монографій,16 підручників та навчальних посібників.

Основні наукові публікації

1. Ульянченко Ю. О. Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки: механізми державного регулювання : [монографія] / Ю. О. Ульянченко. – X. : Вид-во Асоціації докторів наук з державного управління", 2013. – 368 с.
2. Ульянченко Ю. О. Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку кластерів / Ю. О. Ульянченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. – № 2 (38). – С. 190 – 197.
3. Ульянченко Ю. О. Теоретико-методологічні аспекти соціально-економічногорозвитку регіонів на кластерних засадах / Ю. О. Ульянченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – № 1 (39). – С. 258 – 270.
4. Ульянченко Ю. О. Дослідження створення кластерів як стратегічного напряму державного управління / Ю. О. Ульянченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ "Магістр", 2011. – Вип. 1 (32). – С. 104 – 115.
5. Ульянченко Ю. О. Формування кластерів як засіб сталого соціально- економічного розвитку регіону / Ю. О. Ульянченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХаРІ НАДУ ;Магіст;, 2011. – Вип. 4 (35). – С. 229 – 236.
6. Ульянченко Ю. О. Теоретико-методологічні підходи до державного регулювання розвитку аграрної сфери на кластерних засадах / Ю. О. Ульянченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ ;Магістр;, 2012. – № 1 (41). – С. 86 – 97 .
7. Ульянченко Ю. О. Структурні особливості АПК та роль державного регулювання у формуванні та функціонуванні агропромислових кластерів на регіональному рівні / Ю. О. Ульянченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Вид-во ХарРІ НАДУ ;Магістр;, 2012. – Вип. 1 (36). – С. 267 – 275.
8. Ульянченко Ю. О. Сутність та специфіка функціонування аграрного сектора економіки / Ю. О. Ульянченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : ВВид-во ХарРІ НАДУ ;Магістр;, 2012. – № 2 (42). – С. 123 – 132.
9. Ульянченко Ю. О. Конкуренція та конкурентне середовище в аграрному секторі економіки / Ю. О. Ульянченко // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ ;Магістр;, 2012. – Вип. 3 (38). – С. 301 – 310.
10. Ульянченко Ю. О. Формування моделі державного регулювання конкуренції в аграрному секторі економіки України / Ю. О. Ульянченко // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2013. – № 1 (9). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http: // www.dridu.dp.ua.
11. Ульянченко Ю. О. Інструменти державного стимулювання розвитку конкурентного середовища в аграрному секторі / Ю. О. Ульянченко // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. –
Вип. 35 / [за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева]. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 296 – 304.
12. Ульянченко Ю. О. Роль державної політики захисту і розвитку конкурентного середовища на аграрному ринку / Ю. О. Ульянченко // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса : Вид-во ОріДУ НАДУ, 2013. – № 2(54). – С. 137 – 140.
13. Ульянченко Ю.О. Обґрунтування заходів з реалізації державної політики розвитку конкурентного середовища в аграрній сфері / Ю. О. Ульянченко // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2013. –
№ 8. – 383 – 393 с.
14. Ульянченко Ю. О. Державна політика щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку / Ю. О. Ульянченко, А.В. Косенко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – № 2(46). – С. 27 – 34.
15. Ульянченко Ю. О. Концептуальні підходи до формування інститутів та інституціональних змін у реалізації державної політики в аграрній сфері / Ю. О. Ульянченко, Г. О. Свиридова // Державне будівництво – 2017. – № 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн. : http: // www. kbuapa.kharkov.ua.
16. Uluanchenko Y. Renewing an economic policy for a rising Ukrainian region: smoothing discrete shifts and mastering new competencies / I. Dunayev, M. Latynin, Y. Uluanchenko, A. Kosenko // Regional science inquiry. – 2019. – Vol. X. – n.2. – C. 133-150 – Також доступно: http://www.rsijournal.eu/ARTICLES/December_2019/11.pdf

Підручники, посібники

1. Лозинська Т. М. Міжнародна економіка [навч. посіб.] /Т.М. Лозинська, Г.П. Лактіонова, Ю.О. Ульянченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – 140 с.
2. Ульянченко Ю.О. Політика галузева : підручник / Ю.О. Ульянченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 248 с. (надано гриф МОНУ, лист №1.4/18-Г-67.1 від 9.01.2009).
3. Статистика : навч. посіб. / А. О. Дєгтяр, В. Ю. Бабаєв, Ю. О. Ульянченко, І. В. Дунаєв. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 300 с. (надано гриф МОНУ, лист №1/11-4848 від 10.04.2012 р.)
4. Історія економіки та економічної думки : підручник / [О.Ю. Амосов, В.О. Сивоконь, Н.В. Статівка та ін.] ; за заг. ред. д.е.н., проф., засл. діяча науки і техніки України О.Ю. Амосова, к.е.н., доц. В.О. Сивоконя. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 600 с. (надано гриф МОНУ, лист №1/11-5223 від 17.04.2012 р.). [Ульянченко
Ю.О. Глава 2. «Історія економіки та економічної думки Стародавнього Сходу». – С. 32–47].
5. Історія економіки та економічних теорій : підручник / [В.О. Сивоконь, Н.В. Стативка, В.Л. Міненко та ін.] ; за заг. ред. к.е.н., доц. В.О. Сивоконя, д.держ.упр., проф. Н.В. Стативки. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. – 620 с. [Ульянченко Ю.О. Глава 9. «Економічна ідеологія вільного підприємництва». – С. 184–208].

Науково-громадська робота:

Проходив стажування: у Національній школі публічного управління ім. Леха Качинського (24-28 квітня 2017 р.) за програмою «Публічне управління в Польщі – завдання і відповідальність». (м. Варшава, Польща); в спільному міжнародному проекті Університету прикладного менеджменту (м. Мангайм, ФРГ) та Національної академія
державного управління при Президентові України (12 грудня 2017 – 29 червня 2018 р.) «Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством-ІІ»; під час участі з 21 серпня по 1 вересня 2018 р. у Міжнародній Літній школі з Публічного управління (Греція).
За досягнення у професійній та науковій діяльності є дипломантом обласних конкурсів «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець» (2006, 2010 роки), нагороджений грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за активну участь в організації наукової діяльності закладу (2012 р.), подякою Харківського міського голови за добросовісну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки Харківського регіону (2014 р.), подяка за допомогу та сприяння в організації та проведенні ІІ україно-польських Наукових Пікніків (2014 р.), почесною грамотою Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України за активну участь у науковій та науково-дослідній роботі (2015 р.).
Брав участь у 10 міжнародних проектах (за профілем кафедри), у тому числі:
1. Навчальна програма «Розвиток туристичних кластерів», 13-19 грудня 2015 р., м. Чернівці, Україна. Організатори Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, Посольство Великої Британії в Україні.
2. Навчальна програма «Як розробляти стратегії з питань безпеки», 20-24 січня 2016 р. м. Київ, Україна. Організатори: Фонд «Відкрий Україну», Центр Європейських та Північно-Атлантичних справ (CENAA).
3. Навчальний електронний курс «Управління проектами місцевого розвитку», 10 листопада – 10 грудня 2016 р. Організатори: DESPRO, Swiss Resource Centre and Consultancies for Development.
4. Навчальний курс для тренерів з електронного урядування та електронної демократії. 18-22 вересня 2017 р., м. Київ, Україна. Організатори: Державне агентство з питань електронного урядування України, Державне агентство України з питань державної служби, Фонд Східна Європа, Національна академія державного управління при Президентові України.

Поділитися