Навчальні видання і розробки

Підручники:

 • Мельниченко О.А. Управління структурними зрушеннями : [підручник] / О. А. Мельниченко. – Х. : Оберіг, 2013. – 300 с.
 • Ульянченко Ю.О. Політика галузева : підручник / Ю.О. Ульянченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 248 с. (гриф МОНУ, лист №1.4/18-Г-67.1 від 9.01.2009)
 • Конкурентна політика: Підручник / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін. – X: Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 236 с.

Навчальні посібники:

 • Державна економічна політика регіонального розвитку : навчальний посібник / М. А. Латинін, О. Ю. Бобровська, Г. О. Дорошенко та ін. ; за заг. ред. проф. М. А. Латиніна, проф. В. Б. Родченка. – Х. : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 420 с.
 • Менеджмент : посібник для комплексного державного іспиту зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / [О.Б. Коротич, В.Ю. Бабаєв, І.В. Дунаєв та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 164 с.
 • Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / Ю.П. Шаров, О.Ю. Бобровська, М.А. Латинін [та ін.]; за заг. наук. ред. М.М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 128 с.
 • Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг : навч. посіб. з компакт-диском / К.М. Бліщук, А.С. Крупник, Є.Г. Матвіїшин та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 120 с.
 • Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / В. В. Мамонова, С. Ю. Лукін, Ю. Б. Молодожен [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. — К. : К.І.С., 2014. — 200 с.
 • Менеджмент : посібник для комплексного державного іспиту за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент” галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” / [М.А. Латинін, С. В. Майстро, Ю.Г. Машкаров та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. М.А. Латиніна. – X. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. – 196 с.
 • Торговельна політика : Навч. посіб. : 2-ге вид., перероб. та доп. / І.В. Дунаєв, В.Ю. Бабаєв. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 220 с.
 • Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / Н.І. Балдич, О.В. Берданова, Н.М. Гринчук [та ін.]; за заг. наук. ред. М.М. Білинської. – К. : НАДУ, 2013. – 120 с.
 • Стратегічне планування : навч. посіб. / М.А. Латинін, Т.М. Лозинська, І.В. Дунаєв ; за заг. ред. д.е.н., проф.. О.Ю. Амосова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 248 с. (Гриф МОН України, дист №1/11-6822 від 15.05.2012 р.).
 • Статистика : навч. посіб. / А.О. Дєгтяр, В.Ю. Бабаєв, Ю.О. Ульянченко, І.В. Дунаєв. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 300 с. – (гриф МОНМС України).
 • Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. Ю. Амосов, М. А. Латинін ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 167 с. (гриф МОН України – лист №14/18-Г-180 від 23 січня 2008 року)
 • Торговельна політика : Навч. посіб. / І.В. Дунаєв, В.Ю. Бабаєв. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 132 с.
 • Прогнозування : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. / В.Ю. Бабаєв, І.В. Дунаєв, Ю.Л. Орел. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 89 с.

Латинін М. А., Лозинська Т. М. Стратегічне планування : [навч. посіб.] / М. А. Латинін, Т. М. Лозинська ; [за заг. ред. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – 104 с.

 • Лозинська Т. М., Лактіонова Г. П., Ульянченко Ю. О. Міжнародна економіка : [навч. посіб.] / Т. М.Лозинська, Г. П.Лактіонова, Ю. О.Ульянченко. – Х. : Вид-во Хар РІ НАДУ „Магістр”, 2005. – 140 с.
 • Майстро С. В., Латинін М. А.  Основи бізнес-планування : [навч. посіб.] / С. В. Майстро., М. А. Латинін. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 43 с.
 • Державна служба : [навч. посіб.] / [за заг. ред. Г. І. Мостового, О. Ф. Мельникова, Г. О. Андрусенка]. Економічна теорія: Макроекономіка. – Х. : Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2003.

• Теорія статистики : [навч. посіб.] / [Г. І. Мостовий, А. О. Дєгтяр, В. К. Горкавий, В. В. Ярова]; за заг. ред. проф. Г. І. Мостового. – Х. : Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2002. – 300 с.

Поділитися